Program Stopa

Tento projekt bol v roku 2017 zrušený

 

Stopa je komunitný projekt občianskeho združenia Slovensko v pohybe, ktorého cieľom je zlepšovanie podmienok na bežecké lyžovanie na Slovensku. Spustený v sezóne 2015-16 zameriava sa na dve oblasti ktoré sú vnímané bežkármi ako najpálčivejšie:

 

 1. Rozsah a kvalita upravovaných tratí pre bežecké lyžovanie - problém úzko spojený s nedostatkom finančných prostriedkov na tvorbu a údružbu bežkárskych tratí,
 2. dostupnosť informácií o možnostiach a aktuálnych podmienkach na bežecké lyžovanie.


Opis programu STOPA

 1. Stredisko upravuje trate a podáva o tom informáciu informačného portálu. Pravidelne tiež posiela informácie o snehových pomeroch v stredisku,
 2. Bežkár poskytne body ktoré nazbieral za svoju činnosť v prospech rozvoja bežkovania alebo peniaze aby získal prístup k informáciam na portáloch,
 3. Bežkár získa prístup k informáciam,
 4. Portál pošle vyzbierané peniaze do tých stredísk, ktoré bežkár pri platení za prístup určil,
 5. Stredisko poskytuje bežkárom upravené trate.

Čo sa prvej oblasti týka, je slovenským (a zdá sa že aj českým) fenoménom, že na jednej strane bežkári za použitie upravených tratí u nás platiť nemusia a na strane druhej tí, čo ich upravujú neustále bojujú s nedostatkom techniky na úpravu a peňazí na jej prevádzku. Naproti tomu v alpských krajinách, ktoré majú dobre rozvinutý turistický sektor a teda by príjem od bežkárov mal zohrávať len vedľajšiu rolu, trate spoplatnené sú. Zdá sa preto logické predpokladať, že ak by boli trate spoplatňované aj u nás, ich rozsah a kvalita úpravy by sa tiež mali zlepšiť. Táto úvaha však naráža na problém, keďže na jednej strane od bežkárov počuť že za kvalitne upravované trate radi zaplatia keď ich uvidia, ale na strane druhej správcovia tratí ich nemôžu upravovať tak často ako by chceli, pretože na to chýbajú prostriedky*. Riešenia problému založené na idei dobrovoľných príspevkov od bežkárov, ktorej príkladom je aj doterajšia fáza projektu Stopa, alebo rozličné nálepkové systémy (Jizerská 50, Kremnické nálepky) sa však nestretli s adekvátnou odozvou. Skeptici (realisti?) preto odporúčajú povinné spoplatňovanie tratí s kontrolórmi, ktorí by ich strážili tak ako sme na to zvyknutí z vyššie zmienených stredísk v alpskej oblasti. Praktická realizácia takého zámeru by však určite vyvolala protesty nebežkárov alebo bežkárov-turistov, ktorí mechanizmami vytváranú stopu nepotrebujú, ale by boli nútení za jej existenciu platiť. Tiež je pravdepodobné, že zámer obmedzovať vstup na pozemky vo vlastníctve štátu alebo územných celkov na ktorých sa nachádzajú trate by si vyžadoval legislatívne zmeny, na presadenie ktorých bežkárska komunita nemá dostatok kapacít.

Skúsenosti doteraz získané v projekte Stopa však naznačujú, že existuje ďalšia možnosť ako zvýšiť počet "platiacich bežkárov." Je založená na tom, že pred odchodom na tréning alebo túru, bežkár potrebuje vedieť aký je aktuálny stav snehovej pokrývky a upravenosti tratí. Keďže tieto informácie majú práve strediská, otvára sa pre ne príležitosť na reguláciu nie prístupu na trate, ale k informáciam o ich stave. Aktuálne správy o úpravách tratí, informácie o snehových pomeroch v strediskách, fotografie alebo zábery z web kamier sú vyhľadávanou komoditou, na ktorej produkciu majú strediská takmer monopol a ktorá je súčasne žiadaná práve tými bežkármi, ktorí strediská najviac navštevujú. Ochota bežkárov za prístup k aktuálnym informáciam platiť je fakt pozorovaný na portáli nabezky.sk, keď pred dvoma sezónami bola web kamera - umiestnená na Pezinskej Babe - sprístupnená len držiteľom STOPA pasov. V tej sezóne zazanamenalo združenie najväčšie príjmy z ich predaja.

Na základe týchto skúseností bol preto združením Slovensko v pohybe (prevádzkovateľ tohoto portálu) vyvinutý mechanizmus, umožňujúci strediskám spoplatniť tento zdroj a súčasne zvýšiť kvalitu dostupných informácií o podmienkach na bežkovanie. Jeho nosným princípom je sprístupňovanie aktuálnych informácií o podmienkach na bežkovanie zo stredísk len tým záujemcom, ktorí sú ochotní za tieto poskytnúť protihodnotu vo forme vlastnej práce, alebo peňažného príspevku. Podpora pre oba typy účasti je k dispozícii napríklad v tomto portáli už niekoľko rokov, vo forme bodovacieho systému, poukázaním 2% z dane alebo - do sezóny 2016-17 - kúpou STOPA pasu. Do mechanizmu projektu Stopa by bolo možné začleniť aj systémy ako sú napríklad Kremnické nálepky, ak by tieto mali sériové číslo a teda existovala možnosť prepojiť fyzický objekt (nálepku) s konkrétnym účtom používateľa v portáli participujúcom v navrhovanom systéme.

Praktická implementácia mechanizmu nie je predstaviteľná bez aktívnej účasti stredísk. Keďže spravodajstvo by mali tieto poskytovať čo najčastejšie, združenie vyvinulo pre ich správcov smartfónovú aplikáciu NB Stredisko. Táto umožňuje v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť správu o snehových pomeroch a upravenosti tratí, prípadne pripojiť fotografie a odoslať ju na spracovanie. Prijaté informácie sa zobrazia na stránke strediska, ako aj na portáli nabezky.sk a prípadne iných portálov, ktoré súhlasia s programom Stopa. Prístup k týmto správam je možné nastaviť tak, aby k ich najžiadanejším častiam (aktuálne fotografie z tratí, čas plánovaných úprav,..) mali prístup len ľudia s preukázateľne dostatočne vysokou mierou nadobudnutého kreditu. Súčasťou projektu sú aj populárne web kamery, ktoré združenie plánuje inštalovať na miesta zaujímavé pre bežkárov, na automatické získavanie informácií o stave snehu a tratí.

Správcov stredísk navrhovaný mechanizmus odmeňuje za poskytovanie správ finančne, z peňazí získaných od bežkárov platiacich za prístup ku kvalitným informáciam nasledovne:

 1. v prvom rade bežkári sami určujú dve geografické oblasti, do ktorých chcú smerovať dve tretiny svojich príspevkov. Zvyšná tretina je alokovaná do menej rozvinutých stredísk, alebo na podporu špeciálnych projektov. O alokovaných sumách, ako aj výbere prijímateľov rozhodujú bežkári sami hlasovaním.
 2. Ak v danej oblasti upravuje trate viac ako jedno stredisko, peniaze pre oblasť sú medzi ne delené podľa niekoľkých kritérií:
  1. frekvencia a kvalita podávaných správ,
  2. dĺžka upravených tratí za danú časovú jednotku,
  3. iné kritériá (rozdiely v spôsobe úpravu tratí, a pod.)
 3. Mechanizmus ráta s tým, že peniaze budú na účty stredísk vyplácané raz za mesiac, v počiatočných fázach po spustení systému pravdepodobne menej často.

Tvorcovia projektu Stopa neočakávajú jeho okamžitú masovú adopciu ani zo strany stredísk, ani zo strany bežkárov. Táto bude trvať pravdepodobne niekoľko sezón. O priebehu programu bude o.z. Slovensko v pohybe informovať.

* Sú samozrejme strediská, kde sťažnosti nepočuť, ale v tých sú trate financované buď zo súkromných zdrojov (napr. v minulosti Mengusovce) alebo z peňazí daňových poplatníkov (napr. Javornícka magistrála, Králiky). Ten druhý prípad je dosť problematický, pretože by sa dalo povedať že za zábavu bežkárov tu platia daňoví poplatníci, na rozdiel od lyžiarov využívajúcich zjazdovky a vleky v strediskách, ktorí si za svoje športové vyžitie musia platiť sami